بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

خلط بین نقص توافق و تیم مذاکره‌کننده

نمایش چاپی