بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

استخاره چنین جایگاهی که می‌فرمایید ندارد.

نمایش چاپی