بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

خداوند اعمال دینی را از انسان‌های متقین قبول می‌کند

نمایش چاپی