بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

آقای دکتر بیژن عبدالکریمی چه کسی در توهّم است؟!

نمایش چاپی