بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

تا نظام اسلامی محقق نشود، مقصد و هدف شریعت الهی محقق نمی شود

نمایش چاپی