بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

میز گرد ماهیانه پیرامون کتاب "خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی" از دکتر داوری