بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کربلا حق الیقین تاریخی و شور ایمانی -هیئت عاشوراییان (محرم 1400)