بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

شهید مدرس به عنوان میراث فکری و سیاسی، راهی گشوده در تاریخ معاصر