بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

چراییِ رجوع به کتاب «خردِ سیاسی در زمان توسعه نیافتگی» از دکتر داوری