بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کوفه و بن‌بست در جان‌فشانی به جهت غفلت از حضور تاریخی