بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

ولایت فقیه یک موضوع کلامی است نه یک مو ضوع فقهی

نمایش چاپی