بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

وای از آن وقت که دستورات ولیّ فقیه توسط مدعیان پیرو او، زیر پا گذاشته شود!!

نمایش چاپی