بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

در آن جا است که تازه متوجه می‌شویم چرا فرمودند: «کُلّنا محمّد».

نمایش چاپی