بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

سخن آقای امید دانا در اصل موضوع برخورد حضرت امام با سلمان رشدی است

نمایش چاپی