بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

2-راهی در راستای مردمی کردن نظام اسلامی (نیکی به مؤمنین و نظر به انسانیت انسان‌ها)