بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

تا مردم در عادت و تقلید از جاهلیت دوران غرق نشوند