بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

نادر طالب‌زاده یک «نماد» بود و نه یک «شخصیت»