بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

تفسیر سوره ی معارح

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی جمعه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره بیّنه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی ابراهیم

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی مریم

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی طه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۴

تذکر به عقل تکنیکی

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تفسیر سوره ی کهف

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۸

تفسیر سوره ی قیامت

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره ی قلم

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره بروج

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیرسوره فجر

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره مطففین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره انشقاق

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

شرح زیارت جامعه کبیره

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۲۹

میزگرد

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۷

شرح خطبه ی 65

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۱

شرح خطبه ی 49

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۳

شرح خطبه ی 161

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 221

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی منافقین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۴

شرح خطبه ی 186

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 164

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 163

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شرح خطبه ی 162

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۱۳