بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
مشاهده همه گفتارها
تعداد نمایش

تفسیر سوره ی لقمان

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی معارح

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی جمعه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره بیّنه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی ابراهیم

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی مریم

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

تفسیر سوره ی طه

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۵

شرح کتاب مقالات استاد شجاعی

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۶

تذکر به عقل تکنیکی

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تفسیر سوره ی یوسف

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۰

تفسیر سوره ی کهف

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۸

تفسیر سوره ی قیامت

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره ی قلم

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶

تفسیر سوره بروج

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیرسوره فجر

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره مطففین

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

تفسیر سوره انشقاق

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۳

شرح زیارت جامعه کبیره

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۳۰

میزگرد

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۸

اعتکاف رمضان 96

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۴

شرح خطبه ی 65

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۲

شرح خطبه ی 113

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۲

ماه رمضان 96

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۴