بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۱۴ اسفند ۱۳۶۷- نامه به آقای امامی کاشانی (کسب نظر امام در استخاره برای تغییر رشته فرزندشان)