بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

اینان می خواهند ایران با قامت افراشته و سابقه فرهنگی‌اش در این منطقه نباشد

نمایش چاپی