بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

تفکّری که باید به میان آید (مصاحبه با استاد طاهرزاده)