بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 132- عید فطر و حضوری دیگر

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 131- معنای حقیقی ایمان

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 130- برگشت به میخانه

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 129- سفری ماوراء نقل مکان

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 128 - نظر به حقیقت، در صحنه‌های تقابل حق و باطل

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 127- برکات درک عمیق نیست‌انگاری پس از حضور در میدان اربعین

"ما و حافظ " شرح مجموعه غزلیات حافظ (غزل شماره1 تا 126)

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 126- ما و آغازی دیگر در این محرم !

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره  125- خطر مقدسین روحانی  نما

شرح غزلیات حافظ-غزل شماره 124- پس از  ماه رمضان و معنای دیگری از زندگی

شرح غزلیات حافظ-غزل شماره 123- ماه رمضانی همراه با سرمستی و حضور در میخانه حقیقت

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 122- سلوکی در راستای جمع سوزِ «دل» و «امید» به آینده

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 121- در انتظار آن نرگس مستانه و برگشت به «وجود»

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 120- راه نجات از روزمرّگی‌ها

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 119- بهار عمر در در دل دوستی ها

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 118- سوزِ جگری بس گرانمایه و شهادت آرمان

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 117- «دوست‌داشتن» آن نقطه نهایی که باید در این تاریخ تجربه کرد

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 116- زیباترین ناز و دلکش‌ترین عتاب

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 115- «اهل الله»؛ رشته‌های اُنس با خدا

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 114- در جستجوی سعادت در این تاریخ

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 113- اوج استقرار

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 112- معنای زندگی توحیدی

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 111- «حضوری» در عین «غیاب»

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 110- ما و جامِ جمِ دوران

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 109- در جستجوی محبّت گمشده