بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

انقلاب اسلامی و عبور از نیهیلیسم در همزبانی با هایدگر